020-2627699
www.eurolawyersassociates.eu

EuroLawyers & Associates Diensten

No cure no pay & belastingen

No cure, no pay.
Het maken van kosten bij een incassoprocedure is onvermijdelijk. Eurolawyers & Associates neemt in sommige gevallen ook Uw uitstaande geldvorderingen ter incasso over op "no cure no pay" basis hetgeen wil zeggen dat er bij niet incasseren aan U geen kosten worden doorberekend. Bij het indienen van uw vorderingen bij ons kantoor moeten alle relevante documenten mee worden gezonden. U moet daarbij denken aan copy-rekeningen, aanmaningen of indien van toepassing een exemplaar de van gehanteerde algemene voorwaarden van uw bedrijf.
Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie.

Belastingen
Eurolawyers & Associates is met name gespecialiseerd in fiscaal invorderingsrecht.
U dient daarbij te denken aan beslaglegging door de belastingdienst op uw eigendommen dan wel beslag onder uw debiteuren of banken. Het is van belang dat U direct nadat ten laste van U invorderingsmaatregelen zijn genomen actie onderneemt. Ook behandelen wij zaken die betrekking hebben op fiscale aansprakelijkstelling of opgelegde boetes. Wij proberen indien mogelijk ook fiscale mediation in te roepen en hebben daar goede ervaringen mee. De belastingdienst heeft veel ingrijpende (wettelijke) bevoegdheden om tot invordering van fiscale heffingen over te gaan. Daarom is deskundig en snel optreden ten behoeve van U een eerste noodzaak.
Bij administratieve achterstand dan wel het opstellen van jaarstukken ed. werken wij samen met gerenommeerde accountants- en administratiekantoren.

 

 

Ondernemingsrecht

Het bedrijfsleven wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een uitgebreide wetgeving. Zo heeft een ondernemer een administratieve verplichting jegens de belastingdienst en is hij onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk voor belastingschulden als bestuurder van een rechtspersoon. Ook heeft de statutair directeur van een vennootschap een bijzondere positie bij ontslag. Een faillissement van de onderneming heeft ingrijpende gevolgen voor U als eigenaar/directeur of aandeelhouder. Zo is het erg belangrijk om bij de oprichting van een vennootschap een goed juridisch/fiscaal advies in te winnen. Bij overname van een vennootschap  zijn er veel juridische en fiscale aandachtspunten van belang.
 
Deskundige bijstand voor U als ondernemer verlenen wij zo snel als mogelijk tegen tevoren bekend te maken kosten.
 

Fusies en overnames

Het verkopen van uw bedrijf is een van de meest belangrijkste transacties die een ondernemer zich kan vaststellen. Zo is het opstellen van een goed overnamecontract of het verrichten van een tijdige "due diligence" een eerste vereiste. Er spelen ook vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten bij de overdracht van Uw bedrijf. Vaak raadplegen partijen in een laat stadium van de onderhandelingen bij overdracht van een onderneming deskundigen. Het inwinnen van vroegtijdig advies bij bedrijfsovernames is een uiterste noodzaak en voorkomt in een later stadium mogelijk onomkeerbare problemen. Zo kan ook het ten onrechte staken van onderhandelingen door een van de partijen leiden tot een verplichting tot schadevergoeding. Neem met ons kantoor contact op voor het inwinnen van deskundig advies;

Procesvoering / Littigation

Wij staan cliënten bij in diverse (gerechtelijke) procedures zowel op het gebied van het burgerlijkhandelsrecht of bij arbitrage. Het procesrecht is van groot belang bij het verwezenlijken van uw rechten. Voor een doeltreffende processtrategie kunt U bij ons kantoor rekenen op slagvaardige procesjuristen. In voorkomende gevallen adviseren wij U om conservatoire beslagmaatregelen te treffen teneinde verhaal van een mogelijke vordering te verzekeren.

Incasso van uw debiteuren

Indien uw klanten niet of niet tijdig betalen voor de door U geleverde diensten of goederen kan dat ernstige consequenties hebben voor de financiële resultaten van uw onderneming. Wij belasten ons met de incassering van geldvorderingen op zowel particulieren als bedrijven.
 
Indien nodig zal er onmiddellijk in het beginstadium van het incassotraject conservatoir beslag (verhaalsbeslag) worden gelegd op eigendommen waaronder banksaldi van de schuldenaar ook het aanvragen van het faillissement behoort tot de mogelijkheden die kunnen leiden naar algehele betaling van de hoofdsom en kosten.
 
Voor zover mogelijk brengen wij voor U de incassokosten ten laste van de debiteur. Het is aan te bevelen om de vorderingen op uw debiteuren na de eerste wanbetaling in een zo vroeg mogelijk stadium bij ons ter incasso in behandeling te geven. Uiteraard proberen wij eerst op minnelijke wijze de schuldenaar alsnog tot betaling te bewegen. Door een intensieve samenwerking met diverse gerechtsdeurwaarders in binnen en buitenland kunnen wij slagvaardig en trefzeker voor U incasseren.
 

Financieel recht

Voor overnames en financieel toezicht geldt een scala aan bijzondere wet en regelgeving.
 
Daarbij kan ons kantoor U van dienst zijn. Wij adviseren en procederen op het gebied van het financieel recht op verzoek van investeerders, particuliere beleggers en financiële dienstverleners. Wij staan financiële ondernemingen zowel in- als buitenrechte bij in het houden van handhaving door de AFM en DNB en in procedures t.o.v. het klachteninstituut KIFID.